Проект «Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19»

по Оперативна програма «Иновации и конкурентоспособност»

Фирма „СС СОЛАР“ ООД реализира проект BG16RFOP002-2.073-15846-C01/23.09.2020г „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 “, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Обща стойност на проекта: 10000 лв., от които 8500 лв.
европейско и 1500 лв. национално съфинансиране.

Начало:23.09.2020г.

Край: 23.12.2020г.